Thông báo

Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống

 
Hình của Admin Vinhuni E-learning
Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống
Bởi Admin Vinhuni E-learning - Thursday, 24 June 2021, 4:23 PM
 

Kính gửi các thầy cô và anh chị em học viên

Hệ thống sẽ tạm ngừng trong 03 ngày từ 21h00, ngày 29/06/2021 đến hết ngày 01/07/2021 để bảo trì dữ liệu.

Mong các thầy cô, các anh chị em sắp xếp thời gian phù hợp.

Trân trọng./.

===================================

Admin


Hình của Nguyễn Thị Nga
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống
Bởi Nguyễn Thị Nga - Thursday, 1 July 2021, 8:14 PM
 

nhờ thầy kiểm tra hệ thống tý ạ.

môn kinh tế thuộc địa thời Pháp đã học đi học lại, nhảy 100% rồi nhưng điểm ở chương 1 vẫn là 0 thầy ạ

em cảm ơn ạ

Hình của Lương Thị Bích
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống
Bởi Lương Thị Bích - Sunday, 4 July 2021, 12:26 PM
 

Nhờ trường kiểm tra cho em với ạ. Môn VĂn học và PP cho trẻ LQVTPVH của cô  Ths. Trần Thị Thúy Nga  em vào không thấy hiện môn cô. Và còn 1 số môn nữa ạ.

Em cảm ơn a 

Hình của Nguyễn Thị Tuyết Phương
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống
Bởi Nguyễn Thị Tuyết Phương - Sunday, 18 July 2021, 9:11 AM
 

Em nhờ thầy kiểm tra hệ thống dùm em. Bài học em đã truy cập 3 lần nhưng vẫn bị 0 điểm ạ! Cảm ơn thầy.


Hình của Nguyễn Thị Toan
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống
Bởi Nguyễn Thị Toan - Saturday, 31 July 2021, 9:39 PM
 
Em: Nguyễn Thị Toan, ngày sinh: 30/1/1990. mã sinh viên:203d14020101885
hiện tại em vẫn chưa vào được trang của mình để làm bài mà bài đã hết hạn nộp, xin nhà trường kiểm tra lại giúp em ạ. Em cảm ơn!
Hình của Nguyễn Thị Bích Thu
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống
Bởi Nguyễn Thị Bích Thu - Saturday, 21 August 2021, 8:07 PM
 

Chapter 7- The Passive

 

I. Choose the best passive sentence for each of the active ones

1.      Did Sue knock that vase to the floor?

A.    Did that vase be knocked to the floor by Sue?

B.    Is that vase knocked by Sue to the floor?

C.    Was that vase knocked to the floor by Sue?

D.    Has that vase been knocked by Sue to the floor?

2.      I have been repairing the bicycle for half an hour.

A.    The bicycle has been being repaired for half an hour by me.

B.    The bicycle has repaired for half an hour by me.

C.    For half an hour the bicycle is being repaired by me.

D.    The bicycle has been repaired for half an hour by me.

3.      They are going to build a new hospital just outside of the town.

A.    A new hospital is going to be built just outside of the town by them.

B.    A new hospital is being gone to build just outside of the town by them.

C.    A new hospital just outside of the town is built by them.

D.    A new hospital is being built just outside of the town by them.

4.      Someone was repainting the house when I arrived.

A.    The house was going to be repainted when I arrived.

B.    The house was repainted when I arrived.

C.    The house was being repainted when I arrived.

D.    The house was repainting when I arrived.

5.      They didn’t let me enter the burning house.

A.    I wasn’t let enter the burning house.

B.    I wasn’t allowed to enter the burning house.

C.    I wasn’t permitted enter the burning house.

D.    I wasn’t agreed to enter the burning house.

6.      Vinh had his brother fix the ball yesterday.

A.    Vinh had the ball to fix yesterday by his brother.

B.    Vinh had the ball to be fixed yesterday by his brother.

C.    Vinh has the ball fixed yesterday by his brother.

D.    Vinh had the ball fixed yesterday by his brother.

7.      Her parents made her study very hard for the exam.

A.    She was made study very hard for the exam by her parents.

B.    She was made to study very hard for the exam by her parents.

C.    Her study was made very hard by her parents for the exams.

D.    Her study very hard for the exam was made by her parents.

8.      People believe that the wanted man is living in New York.

A.    It is believed that in New York is being lived by the wanted man.

B.    The wanted man is believed is living in New York.

C.    The wanted man is believed to be living in New York.

D.    That the wanted man is believed to be living in New York.

9.      They will be pulling down the old theater at this time tomorrow.

A.    The old theater will be being pulled down at this time tomorrow.

B.    The old theater will be pulled down at this time tomorrow.

C.    The old theater will have been pulled down at this time tomorrow.

D.    The old theater is being pulled down at this time tomorrow.

10. We saw him talking to some strangers on the street.

A.    He was seen talking to some strangers on the street.

B.    He was seen being talked to some strangers on the street.

C.    His talking was seen to some strangers on the street.

D.    He was seen was talking to some strangers on the street.

Answer : 1.C  2.A  3.A  4.C  5. B  6.D  7.B  8. C  9.A  10.A

 

II. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (A, B C or D)

1.      The children were frightening by the thunder and lightning.

A                    B          C                                                         D

2.      The students helped by the clear explanation that the teacher gave.

     A                            B                                              C                         D

3.      The winner of the race hasn’t been announcing yet.

A                B                     C                     D

4. When, where and by whom has the automobile invented?   

      A                           B            C                              D

5. Arthur was giving an award by the city for all of his efforts in crime prevention.

                        A                       B                C                           D

6. It was late and I was getting very worry about my son.

            A                     B                     C         D

7. I discovered that many strange things were happened last night.

            A                     B                     C         D

8. He is believed to work for the CIA in the 1970s.

            A                     B         C                     D

9. You should get your car to service every two years.

            A         B                     C                     D

10. Only coffee and dessert been served at the reception yesterday.

        A                B                 C         D

ANSWER : 1.C  2.A   3.D   4.D   5.B   6.C   7.D   8.B   9.C   10.C

III. Change the following sentences into passive

1. We use this room only on special occasion.

This room..is used only on special occasion . ..............................................................................................................................

2. Has someone posted my parcel?

Has.my parcel been posted ? ..............................................................................................................................................

3. You should take these books back to the library right now.

Those books..should be taken back to the library right now . ..............................................................................................................................

4. All the ministers will see him off at the airport.

He will...be seen off at the airport by all the ministers . ........................................................................................................................................

5. No one has taken the table away.

The table..hasn’t taken the table away ...................................................................................................................................

6. People say he has been in France.

He is..said to have been in France . ..........................................................................................................................................

7. Sally's parents gave her a micro-computer for her birthday.

Sally..was given a micro-computer for her birthday by her parents . .......................................................................................................................................

8. Henry found a wallet with no name in it.

A wallet..was found with no name in it by Henry............................................................................


 

Hình của Nguyễn Thị Bích Thu
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống
Bởi Nguyễn Thị Bích Thu - Saturday, 21 August 2021, 8:16 PM
 

Chapter 6

1. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistakes (A, B, C, D)

1.      In our village, there were many people didn’t have much money.

A                                 B                          C                D

2.      I enjoyed the story which you told me to read it.

    A                            B            C                  D

3. I still remember the man whom taught me to play the guitar when I was small.

                 A                           B                           C                     D

4. The man about who I was talking suddenly walked into the room.

                             A                     B         C                     D

5. Almost all of the people appear on television wear makeup.

     A                     B                C                          D

6. I don’t like spending time with people whom lose their tempers easily.          

                             A                                      B    C                                 D

7. I used to sit next to a person who’s name is Ahmed.

     A                     B                     C                D

8. My uncle has got three cars, two of them he never uses.

                       A                                       B         C         D

9. The place in where we spent our holiday last summer was really beautiful.

                             A            B                        C                           D

10. The car is in front of the school gate belongs to the headmaster.

                     A                 B                     C                 D

Answer : 1.c  2.d   3.b   4. A   5 c   6.b   7c   8.b   9.a  10.a

2. Combine the sentences using relative pronouns

1.      The doctor is with a patient. The patient’s leg was broken in an accident.

.............The doctor  who is the patient’s leg was broken in an accident.

2.      This is the book. I’ve been looking for this book all year.

...........This is the book which I’ve been looking for all year . ........................................................................................................................................ I gave you some money. Where is it?

...................................................................................................................................................

3.      Some people live next door to us. They are very nice.

........Some  people live next door to us are very nice. ...........................................................................................................................................

4.      Jack has three brothers. All of them are married.

.........Jack has three brothers , all of whom are married ...........................................................................................................................................

5.      You bought some oranges. How much were they?

..........How much were the oranges which you bought ? .........................................................................................................................................

6.      The play is about the King. His ambition is to rule the world.

............The play is about the King whose ambition is to rule the world . .......................................................................................................................................

7.      Max isn’t home yet. That worries me.

..........Max isn’t home yet , which worries me . ...................................................................................................................................

9. The days were the saddest ones. I lived far from home on those days.

...........The days when I lived far from home were the saddest ones . .......................................................................................................................................

10. I never forget the park. We met each other for the first time at this park.

........I never forget the park where we met each other for the first time . ..........................................................................................................................................

11. She doesn’t want to speak of the cause. She divorced her husband for this cause.

.........She doesn’t want to speak of the cause which she divorced her husband for . .........................................................................................................................................

12. I’ll show you the second hand bookshop. You can find many books in this shop.

.......I’ll show you the second hand bookshop where you can find many books . ...........................................................................................................................................

13. We must arrange the time. Then we can discuss the problem.

......We must arrange the when we can discuss the problem . ............................................................................................................................................

14. Bill and Jane haven’t talked to each other for days. There must be a reason.

.........There must be a reason why Bill and Jane haven’t talked to each other for days . .........................................................................................................................................

15. The chair is an antique. She inherited it from her grandmother.

…the chair which she inherited from her grandmother is an antique . ……………………………………………………………………………………………

16. Mrs. Lake is the teacher. I enjoy her class the most.

……Mrs. Lake is the teacher  whose class I enjoy the most . …………………………………………………………………………………………

17. I took a picture of the rainbow. It appeared in the sky after the shower.

……I took a picture of the rainbow which appeared in the sky after the shower . …………………………………………………………………………………………

18. The school principal walked down the hallway to find the boy. His parents had been injured in an automobile accident.

…………The school principal walked down the hallway to find the boy whose parents had been injured in an automobile accident. ……………………………………………………………………………………

19. That is the country. The earthquake occurred in that country.

……that is the country where the earthquake occurred . …………………………………………………………………………………………

20. That is the month. The monsoons arrive in that month.

……That is the month when the moonsoons arrive. …………………………………………………………………………………………

Hình của Nguyễn Thị Bích Thu
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống
Bởi Nguyễn Thị Bích Thu - Saturday, 21 August 2021, 8:17 PM
 

Chapter 4- The Conditionals

I. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake

1.      I’m sure they will be rather offended if we didn’t go to see them.

        A                             B                                  C                       D

2. I’d be very frightened if someone would point a gun at me.

     A                     B                                    ©                       D

3. What would you do if you are bitten by a snake?

                 A              B               ©             D

4. I won’t mind living in England if the weather were better.

                             C                               D

5. If I went to the party last night, I would be tired now.

                          B                                   C            D

6. If you would have arrived ten minutes earlier, you would have got the seat.

     A                                                                  C                     D

7. Unless I don’t have a quiet room, I won’t be able to do any work.

                                                                   B                 C          D

8. Were he five years younger, he will apply for the job.

            A                                 B                ©         D

9. Had I realized that he was ill, I would offer to help him.

     A         B                         C                 

10. I wouldn’t have believed it if I didn’t see it with my own eyes.

                 A                                 B        ©                             D

II. Finish each of the following sentences in a way that means exactly the same as the sentences printed before

1. Would you mind not smoking in here?

I’d rather……you didn’t smoke in here…………………………………………………………………………….............

2. I would prefer you to deliver the sofa on Friday.

I would rather…you deliver the sofa on Friday………………………………………………………………………..............

3. It is a pity you didn’t tell us about this.

I wish…you had told us about this………………………………………………………………………………….............

4. He is sorry now that he didn’t invite us to his party.

He wishes…he had invited us to his party…………………………………………………………………………....................

5. When are the council going to do something about the city’s traffic problem?

It is high time something…about the city ‘s traffic problem………………………………………………………………............

6. We’d prefer you not to smoke.

We’d rather……you didn’t  smoke………………………………………………………………………..............

7. You really should be able to dress yourself by now.

It is high……you  dress yourself…………………………………………………………………………..............

8. It is a pity she didn’t insure the stereo.

She wishes she…had  insure the stereo……………………………………………………………………….............

 9. I'm sorry now that I asked her to stay.

Now I wish…I hadn’t asked her to stay………………………………………………………………….......................

10. I advise you to put your money in the bank.

You'd ……better put your money in the bank…………………………………………………………………..............................

 


Hình của Nguyễn Thị Bích Thu
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống
Bởi Nguyễn Thị Bích Thu - Saturday, 21 August 2021, 9:39 PM
 

I. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistakes (A, B, C or D)

1.      Bill asked me have I wanted to buy any second-hand books.

A            Ⓑ          C                    D

2. They wanted to know who did I travel with the previous night.

                             A             B           ©                                  D

3. He warned me don’t believe everything I heard.

            A                 Ⓑ                       C                D

4. He reminded his brother to remember to feed the goldfish.

                 A                                 Ⓑ                  C            D

5. He offered me to have lunch with him the following Sunday.

                 Ⓐ           B                     C                      D

 

II. Change the following sentences into Reported speech using the verb given. Some verbs can be used more than once.

agreed, advised, told, reminded, refused, encouraged, wanted, warned, threatened, apologized, wondered, suggested, complained, promised, inquired, asked

1. “Why don’t we invite Jane to dinner tonight?” Mrs. Stone said.

………Mrs. Stone suggested inviting Jane to dinner  that night.……………………………………………………………………………………………

2. “Where is Mount Everest?” asked a student

……A student asked where Mount Everest was………………………………………………………………………………………………

3. “If you scream, I’ll shoot” said the robber to the clerk.

……The robber told the clerk if  she cream , he would shoot………………………………………………………………………………………………

4. “I have been standing in this queue for two hours.” said the man

……The man told that he had been standing in that………………………………………………………………………………………………

5. “You should stay in the shade and wear a hat, Mrs. Bent.” said the doctor.

…The doctor advised…Mrs Bent to stay in  the shade and wear a hat………………………………………………………………………………………………

6. “You’ll burn yourself, Tom if you keep playing with matches.” said his father

…Tom’s father wanted him he would burn himself he kept playing with matches…………………………………………………………………………………………………

7. “I’m really sorry that I woke you up this morning, Harry” said Christ.

…Christ apologized Harry for waking him up that morning…………………………………………………………………………………………………

8. “I’ll definitely pay you back by the end of the week, Mum.” said Sue

……Sue promised to pay her back…by theend of the week……………………………………………………………………………………………

9. “How much does it cost to go to Rome by plane?” He asked himself

……He asked himself …how much it cost to go to Rome by plane……………………………………………………………………………………………

10. “Leave me alone.” Tony said to us.

……………Tony told us to leave him alone………………………………………………………………………………………

11. “All right, I’ll wait for you.” He said

…………He promised to wait for me…………………………………………………………………………………………

12. “You should not drink too much beer.”

………He advised  me not to drink  to much beer……………………………………………………………………………………………

13. “You should join the football team, Eric.” said the teacher.

……The teacher advised Eric to join the football team………………………………………………………………………………………………

14. “We’ll come back again.” They said.

……They promised to come back again………………………………………………………………………………………………

15. “I’d like my daughter to become a doctor.” She said

……She want her daughter to become a doctor………………………………………………………………………………………………

16. “Remember to lock the door before going to school.” My sister said

……My sister reminded me to lock the door befor going to school………………………………………………………………………………………………

17. “You’d better not swim too far from the shore.” The lifeguard said to us.

……The lifeguard advised us not to swim too far from the shore………………………………………………………………………………………………