Thông báo

Đăng nhập và các hoạt động cơ bản trong hệ thống

 
Hình của Phong Bụi
Đăng nhập và các hoạt động cơ bản trong hệ thống
Bởi Phong Bụi - Monday, 14 May 2018, 4:04 PM
 

Đăng nhập vào hệ thống

Bước 1. Sau khi truy cập đến trang chủ của hệ thống tại địa chỉ  http://elearning.vinhuni.edu.vn, trên liên kết đăng nhập phía trên góc phải màn hình nhấp chọn Đăng nhập. 

Bước 2. Học viên nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cung cấp vào 2 ô tương ứng mà nhấp vào nút Đăng nhập ngay phía dưới hoặc nhấn phím Enter trên bàn phím máy tính. Ở lần đầu tiên đăng nhập, tên đăng nhập là mã học viên và mật khẩu là ngày sinh định dạng dd/mm/yyyy ví dụ 01/08/2018.Nếu không đăng nhập được thì vui lòng liên hệ Tung tâm CNTT tại tầng 5 Nhà Công nghệ cao để đặt lại mật khẩu.

 

Đăng xuất khỏi hệ thống

Khi học viên muốn đăng xuất khỏi trình duyệt hiện tại thực hiện các bước sau:

Bước 1. Để Đăng xuất khỏi hệ thống, ở góc trên cùng bên phải của trang nhấp vào Biểu tượng người dùng (mặc định) hoặc ảnh học viên (đã thay đổi) hoặc tên người dùng bên cạnh, trong menu đổ xuống chọn nút Thoát (Logout).

Bước 2. Thoát trình duyệt của bạn để đảm bảo phiên đăng nhập Web của bạn bị đóng. 
Đây là một bước quan trọng trên máy tính dùng chung hoặc máy tính công cộng : Nếu bạn không thoát khỏi trình duyệt của mình, trong một giờ tiếp theo (khi phiên đăng nhập của bạn hết hạn) bất kỳ ai sử dụng trình duyệt đó trên máy tính bạn đang sử dụng sẽ có quyền truy cập vào tài khoản của bạn trên hệ thống và các dịch vụ sử dụng xác thực đăng nhập Web.

Thay đổi mật khẩu

Để đảm bảo người khác không thể truy cập vào tài khoản của minh, học viên nên tiến hành thay đổi mật khẩu ở lần đầu tiên đăng nhập hệ thống. Để thay đổi mật khủa, học viên thực hiên các bước sau:

Bước 1. Để đăng xuất khỏi hệ thống, ở góc trên cùng bên phải của trang nhấp vào biểu tượng người dùng (mặc định) hoặc ảnh học viên (đã thay đổi) trong menu đổ xuống chọn nút Tùy chọn (Preferences)

Bước 2. Trong mục Tài khoản người dùng (User account) chọn liên kết Đổi mật khẩu (Change password)

Bước 3. Học viên nhập mật khẩu hiện tại vào ô đầu tiền và mật khẩu mới vào 2 ô tiếp theo. Sau khi hoàn tất nhấn vào nút Lưu tất cả thay đổi (Save Changes).

Khi xuất hiện màn hình báo thay đổi thành công, nhấn vào nút Tiếp tục (Continue) để tiếp tục các cài đặt khác hoặc nhấp vào logo để trở về trang chủ.

 

Chúc các bạn thành công!.

(Edited by Quang Võ Đức - original submission Monday, 14 May 2018, 3:34 PM)

Hình của Ngô Thị Hường
Ngô THỊ Hường
Bởi Ngô Thị Hường - Wednesday, 14 October 2020, 3:16 PM
 

Lâp bảng kiểm tra đánh giá chăm chỉ của người học và các đàu mục hồ sơ học tập được sử dụng như một công cụ đánh giá người học 


Hình của Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Trả lời: Đăng nhập và các hoạt động cơ bản trong hệ thống
Bởi Nguyễn Ngọc Phương Thảo - Friday, 30 July 2021, 1:17 PM
 
em xin cảm ơn thầy nhiều ạ
Hình của Nguyễn Thị Bích Thu
Trả lời: Đăng nhập và các hoạt động cơ bản trong hệ thống
Bởi Nguyễn Thị Bích Thu - Tuesday, 10 August 2021, 10:48 PM
 

Chapter 4- The Conditionals

I. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake

1.      I’m sure they will be rather offended if we didn’t go to see them.

        A                             B                                  C                       D

2. I’d be very frightened if someone would point a gun at me.

     A                     B                                    ©                       D

3. What would you do if you are bitten by a snake?

                 A              B               ©             D

4. I won’t mind living in England if the weather were better.

                             C                               D

5. If I went to the party last night, I would be tired now.

                          B                                   C            D

6. If you would have arrived ten minutes earlier, you would have got the seat.

     A                                                                  C                     D

7. Unless I don’t have a quiet room, I won’t be able to do any work.

                                                                   B                 C          D

8. Were he five years younger, he will apply for the job.

            A                                 B                ©         D

9. Had I realized that he was ill, I would offer to help him.

     A         B                         C                

10. I wouldn’t have believed it if I didn’t see it with my own eyes.

                 A                                 B        ©                             D

II. Finish each of the following sentences in a way that means exactly the same as the sentences printed before

1. Would you mind not smoking in here?

I’d rather……you didn’t smoke in here…………………………………………………………………………….............

2. I would prefer you to deliver the sofa on Friday.

I would rather…you deliver the sofa on Friday………………………………………………………………………..............

3. It is a pity you didn’t tell us about this.

I wish…you had told us about this………………………………………………………………………………….............

4. He is sorry now that he didn’t invite us to his party.

He wishes…he had invited us to his party…………………………………………………………………………....................

5. When are the council going to do something about the city’s traffic problem?

It is high time something…about the city ‘s traffic problem………………………………………………………………............

6. We’d prefer you not to smoke.

We’d rather……you didn’t  smoke………………………………………………………………………..............

7. You really should be able to dress yourself by now.

It is high……you  dress yourself…………………………………………………………………………..............

8. It is a pity she didn’t insure the stereo.

She wishes she…had  insure the stereo……………………………………………………………………….............

 9. I'm sorry now that I asked her to stay.

Now I wish…I hadn’t asked her to stay………………………………………………………………….......................

10. I advise you to put your money in the bank.

You'd ……better put your money in the bank…………………………………………………………………..............................

 

 

Hình của Nguyễn Thị Bích Thu
Trả lời: Đăng nhập và các hoạt độ thống
Bởi Nguyễn Thị Bích Thu - Wednesday, 11 August 2021, 10:43 PM
 

I. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistakes (A, B, C or D)

1.      Bill asked me have I wanted to buy any second-hand books.

A            Ⓑ          C                    D

2. They wanted to know who did I travel with the previous night.

                             A             B           ©                                  D

3. He warned me don’t believe everything I heard.

            A                 Ⓑ                       C                D

4. He reminded his brother to remember to feed the goldfish.

                 A                                 Ⓑ                  C            D

5. He offered me to have lunch with him the following Sunday.

                 Ⓐ           B                     C                      D

 

II. Change the following sentences into Reported speech using the verb given. Some verbs can be used more than once.

agreed, advised, told, reminded, refused, encouraged, wanted, warned, threatened, apologized, wondered, suggested, complained, promised, inquired, asked

1. “Why don’t we invite Jane to dinner tonight?” Mrs. Stone said.

………Mrs. Stone suggested inviting Jane to dinner  that night.……………………………………………………………………………………………

2. “Where is Mount Everest?” asked a student

……A student asked where Mount Everest was………………………………………………………………………………………………

3. “If you scream, I’ll shoot” said the robber to the clerk.

……The robber told the clerk if  she cream , he would shoot………………………………………………………………………………………………

4. “I have been standing in this queue for two hours.” said the man

……The man told that he had been standing in that………………………………………………………………………………………………

5. “You should stay in the shade and wear a hat, Mrs. Bent.” said the doctor.

…The doctor advised…Mrs Bent to stay in  the shade and wear a hat………………………………………………………………………………………………

6. “You’ll burn yourself, Tom if you keep playing with matches.” said his father

…Tom’s father wanted him he would burn himself he kept playing with matches…………………………………………………………………………………………………

7. “I’m really sorry that I woke you up this morning, Harry” said Christ.

…Christ apologized Harry for waking him up that morning…………………………………………………………………………………………………

8. “I’ll definitely pay you back by the end of the week, Mum.” said Sue

……Sue promised to pay her back…by theend of the week……………………………………………………………………………………………

9. “How much does it cost to go to Rome by plane?” He asked himself

……He asked himself …how much it cost to go to Rome by plane……………………………………………………………………………………………

10. “Leave me alone.” Tony said to us.

……………Tony told us to leave him alone………………………………………………………………………………………

11. “All right, I’ll wait for you.” He said

…………He promised to wait for me…………………………………………………………………………………………

12. “You should not drink too much beer.”

………He advised  me not to drink  to much beer……………………………………………………………………………………………

13. “You should join the football team, Eric.” said the teacher.

……The teacher advised Eric to join the football team………………………………………………………………………………………………

14. “We’ll come back again.” They said.

……They promised to come back again………………………………………………………………………………………………

15. “I’d like my daughter to become a doctor.” She said

……She want her daughter to become a doctor………………………………………………………………………………………………

16. “Remember to lock the door before going to school.” My sister said

……My sister reminded me to lock the door befor going to school………………………………………………………………………………………………

17. “You’d better not swim too far from the shore.” The lifeguard said to us.

……The lifeguard advised us not to swim too far from the shore………………………………………………………………………………………………


Hình của Đào Thị Lê Hoàn
Trả lời: Đăng nhập và các hoạt động cơ bản trong hệ thống
Bởi Đào Thị Lê Hoàn - Tuesday, 26 April 2022, 5:06 PM
 

Em chào thầy. Em là Đào Thị Lê Hoàn là học viên lớp cao học khóa 28 đã đóng tiền học phí đầy đủ. Em xin đăng ký ôn và thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra. Em cám ơn thầy.

Hình của Đỗ Mạnh Cầm
Trả lời: Đăng nhập và các hoạt động cơ bản trong hệ thống
Bởi Đỗ Mạnh Cầm - Tuesday, 6 June 2023, 8:55 AM
 

Em cảm ơn quý thầy cô giáo!