Thông báo

Tổ chức lấy ý kiến học viên cao học về các hoạt động của Nhà trường

 
Picture of Lĩnh Nguyễn Tùng
Trả lời: Tổ chức lấy ý kiến học viên cao học về các hoạt động của Nhà trường
by Lĩnh Nguyễn Tùng - Saturday, 8 August 2020, 8:29 PM
 

Cảm ơn thầy rất nhiều. Các học viên đã có ý kiến đầy đủ thầy nhé.