28/01/2019 02:25     Bụi Phong

Ngày 16/10/2018, Nhà trường đã ban hành hướng dẫn số 08/HD-ĐHV về công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khóa 26. 

Toàn văn nội dung hướng dẫn có trong tệp đính kèm.

Attachment:
PDF document HUONG DAN CONG TAC KHAO THI CAO HOC K26.pdf